Ngoài ra, trong 96 người, có 42 người là nữ, chiếm 43,75%; 36 người trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), chiếm 37,5%; 21 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 21,8%; 10 người ngoài Đảng, chiếm 10,4%; 10 người theo các tôn giáo, chiếm 3,1%. Tất cả các tỷ lệ trên đều vượt so với yêu cầu và toàn bộ những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn để bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cho tới thời điểm hiện tại, tất cả 96 người ứng cử đều không có đơn thư khiếu nại hay tố cáo. Theo quy định, sau khi có danh sách sơ bộ, Ủy ban MTTQ các địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú của những người ứng cử. Nếu người ứng cử không đạt trên 50% phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú sẽ loại bỏ khỏi danh sách. Trên cơ sở đó, ngày 29/3, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ điều chỉnh lại danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

T/h: Bảo Ngọc