Các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp  báo cáo những khó khăn,vướng mắc trong thực hiện sắp xếp, đổi mới, cổ phẩn hóa, giải thể doanh nghiệp Nhà nước 
 

Thực hiện phương án tổng thể sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp nông lâm nghiệp,  toàn tỉnh có 6  doanh nghiệp nhà nước thuộc diện giải thể. Đến nay qua quá trình triển khai đã cơ bản đã thu hồi đất của các doanh nghiệp giải thể bàn giao về địa phương quản lý, riêng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín đã cơ bản hoàn thành giải thể, các đơn vị khác vẫn đang tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, kết quả triển khai chưa cao, các nhiệm vụ không đạt tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh giao, thậm chí việc triển khai thực hiện còn chững lại do nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến đất đai, các hợp đồng kinh tế dở dang. Đối với công tác cổ phần hóa và thoái vốn, trong năm 2020 đã hoàn thành cổ phần hóa 2 đoanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An và Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học. Riêng Công ty TNHH MTV Nam Nung và Công ty Cà phê Đức Lập chưa hoàn thành cổ phẩn hóa do vướng mắc về vấn đề tài sản, tranh chấp, lấn chiếm đất đai...

 Ông Phạm Tiến Hùng- Giám đốc công ty Cà phê Đức lập giải trình thêm một số khó khăn của đơn vị

 

Tại cuộc họp các doanh nghiệp cũng đã kiến nghị một số khó khăn vướng mắc liên quan đến đơn vị mình. Đối với Công ty Cà phê Đức Lập năm 2015 Công ty đưa vào diện cổ phần hóa dù không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định trên Công ty âm vốn chủ sở hữu nên phải tái cơ cấu nợ, Công ty đã kết hợp các Công ty mua bán nợ tư nhân thống nhất chủ nợ để mua bán nợ và xây dựng phương án tái cơ cấu theo quy định nhưng đến nay vẫn không thực hiện được. Do đó, Công ty không xây dựng phương án cơ cấu và không hoàn thành công tác cổ phần hóa. Mặt khác do âm vốn sở hữu nên Công ty không vay vốn được từ các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, việc xử lý các khoản nợ khó đòi gặp rất nhiều khó khăn.

 
 
 Ông Nguyễn Công Tính- Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ- Sở NN &PTNT- Tổ giúp việc Hội đồng giải thể phát biểu tại hội nghị
 

 Các sở ngành, các bên liên quan cũng đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, giải thể các doanh nghiệp. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc cổ phần hóa, giải thể doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập liên quan đến việc xử lý tài sản trên đất và các chi phí liên quan đến việc đấu giá tài sản của các công ty TNHH MTV lâm nghiệp giải thể; hình thức giao đất, cho thuê đất còn chưa thống nhất, thiếu kinh phí giải quyết lao động dôi dư. Đặc biệt, đối với việc xử lý nợ công do chưa có phương án thống nhất, thiếu thủ tục hồ sơ nên gây khó khăn, chậm trễ trong công tác thực hiện.

 Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể, tham mưu giải quyết, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong diện đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, giải thể
 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Trần Xuân Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giải thể tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ xây dựng phương án cụ thể, tham mưu giải quyết, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong diện đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, giải thể.  Để công tác đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa và giải thể các công ty, doanh nghiệp hiệu qủa các đơn vị liên quan cần nghiên cứu kỹ các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đối với từng vấn đề về đất đai, nợ công, tài chính, lao động…giải quyết dứt điểm các vấn đề trong phạm vi có thể thực hiện và xây dựng phương án cụ thể tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề bất cập. Riêng đối với công ty TNHH MTV Nam Nung, Công ty Cà phê Đức lập cần xem xét, đề xuất, triển khai các phương án cổ phần hóa đảm bảo khả thi, đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải chỉ đạo văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc; đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân tham gia tích cực công tác đổi mới sắp xếp, cổ phần hóa, giải thể các doanh nghiệp; đồng thời có chế tài xử lý nghiêm, triệt để những trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến lộ trình đổi mới sắp xếp, cổ phần hóa, giải thể các doanh nghiệp.

 

                                     

           Th: Trịnh Nga-Xuân Hạnh