CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Đồng chí Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông

 

Thưa bà con cử tri!

Thưa quý vị đại biểu!

Tôi tên Ngô Thanh Danh; công tác tại Tỉnh ủy Đắk Nông; chức vụ là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ (2016-2021), Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông.

Trước hết, cho phép tôi cảm ơn sâu sắc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ ban bầu cử, UBMTTQ tỉnh, cảm ơn cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tín nhiệm, giới thiệu tôi tiếp tục tham gia tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; cảm ơn UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị để tôi cùng các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin kính chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc!

Thưa bà con cử tri!

Tôi sinh ra là lớn lên trong gia đình có truyền thống yêu nước và cách mạng, được tôi luyện trong quá trình công tác, được Đảng và Nhà nước phân công đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Dù ở vị trí, cương vị công tác nào, tôi cũng luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, gắn bó với nhân dân, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay được giới thiệu tiếp tục ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi rất vinh dự và xác định đây là trách nhiệm lớn lao. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Đại biểu Quốc hội là người người tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng và của nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tiếp tục lựa chọn, tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện cố gắng hết sức mình đem trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân xứng đáng với lòng tin của cử tri và nhân dân. Với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ, trong chương trình hành động của mình tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, Tích cực tham gia công tác lập pháp của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước phù hợp yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, dễ áp dụng, tính ổn định và khả thi. Thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa bàn nơi ứng cử để kịp thời giải quyết hoặc có những đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại cản trở sự phát triển. Trên cơ sở đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân tham gia xây dựng chính sách pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương. Tăng cường giám sát các cơ quan Nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ hai,  Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân, mọi hoạt động trước hết phải vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Do đó, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cơ quan nhà nước, với các tổ chức hữu quan và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ ba, Có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của công dân, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Có trách nhiệm vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ tư, Tiếp tục học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh “việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh” kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao nhận thức chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý để làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo, người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào trong tỉnh.

Thứ năm, Với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, cùng các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm (2021 - 2026), “Quyết tâm xây dựng Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”, lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện thành công 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược:

 05 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Củng cố, nâng cao niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

 (2) Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, xây dựng một số doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt, đầu tàu nhằm tập trung phát triển 3 trụ cột của nền kinh tế địa phương.

(3) Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược dài hạn; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện và quản lý tốt quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, nhất là đất đai, khoáng sản; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng; quản lý đất đai gắn với quản lý dân cư; giải quyết tốt vấn đề di cư tự do.

(4) Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác dân tộc trong tình hình mới;bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

 (5) Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng trên tuyến biên giới; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai.

03 đột phá chiến lược:

(1) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

(2) Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh, kết nối các điểm du lịch và hạ tầng trung tâm đô thị. Thúc đẩy dự án Đường cao tốc Tây Nguyên - TP HCM (đoạn từ TP Gia Nghĩa - TP HCM) sớm triển khai, hoàn thành đúng tiến độ; kiến nghị Trung ương sớm xây dựng đường sắt Đắk Nông - Chơn Thành (Bình Phước); mở rộng quốc lộ 28. 

(3) Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương.

Thưa bà con cử tri!

Với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông từ những nhiệm vụ quan trọng nêu trên, tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Với trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người Đại biểu nhân dân nếu được bà con, cử tri tin tưởng tiếp tục bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Tôi xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri.

     Kính chúc bà con cử tri sức khỏe,hạnh phúc, thành công, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển!.