CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 

Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Sinh ngày 7 tháng 8 năm 1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nghị viên Châu Âu (EP)

Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí Thư Chi bộ Pháp luật.

Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết thực hiện Chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, nắm bắt tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh nhà, giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, định kỳ tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề quốc kế dân sinh để tham gia các hoạt động của Quốc hội; phản ảnh trung thực, kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan; nghiên cứu, tìm tòi, tự đổi mới, cải tiến cách thức thực hiện nhiệm vụ; thể hiện chính kiến rõ ràng, khách quan, trung thực, nhất là khi tham gia thảo luận về kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước… Tiếp nhận, nghiên cứu, đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đó. Định kỳ báo cáo cử tri về hoạt động đại biểu của mình và chịu sự giám sát của cử tri.

Thứ hai, tập trung thời gian tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội với trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn công tác xây dựng pháp luật với việc tổ chức triển khai thi hành nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động, quản lý có hiệu quả nguồn lực cho phát triển của đất nước nhất là đất đai, tài chính; nâng cao chất lượng và tính khả thi của các đạo luật; nghiên cứu, kiến nghị với Quốc hội sửa đổi kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành không còn phù hợp, ưu tiên ban hành các luật để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội- xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trước mắt kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả có hiệu quả nguồn tài nguyên đất hữu hạn phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước; ban hành Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm khắc phục những quy định hạn chế, bất cập không còn phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn hiện nay của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân cũng như quyền dân chủ trực tiếp của công dân theo yêu cầu của Hiến pháp và việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; sửa đôi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đổi mới các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình và tăng cường biện pháp bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; việc xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình; sửa đổi luật giao thông đường bộ; sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công để có những chính sách ưu đãi tốt hơn đối với người có công với cách mạng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Kiến nghị với Quốc hội tiếp tục cải tiến, đổi mới trong quy trình lập pháp theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tính chủ động, dân chủ, khoa học, cụ thể, phân định rõ trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể của các đại biểu Quốc hội, huy động sự tham gia đóng góp ý kiến rộng rãi của nhân dân, nhất là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của văn bản để nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khả thi của các đạo luật.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự pháp triển của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ ba, tham gia cùng Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như chính sách tiền tệ, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai, tình trạng biến đổi khí hậu; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế… tạo nền tảng để đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Kiến nghị với Quốc hội có biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công  bảo đảm cho nền tài chính quốc gia chuyển biến tốt hơn nhằm khắc phục tình trạng bội chi, nợ công và sử dụng lãng phí ngân sách nhà nước, phân bổ nguồn lực đầu tư công hợp lý và hiệu quả.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội, đặc biệt là chuyển trọng tâm vào công tác giám sát việc thực thi pháp luật trong bối cảnh hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, đồng bộ, nhất là về các vấn đề bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm như đấu tranh phòng chống tham nhũng và tội phạm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong các dự án do Nhà nước quyết định đầu tư, vấn đề chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với cán bộ lão thành cách mạng, người có công với nước, chính sách đầu tư phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc, đặc biệt là  giám sát việc triển khai các chính sách đặc thù giải quyết những khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát và có kiến nghị để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, nhất là những nội dung liên quan đến sự phát triển bền vững của Nhân dân tỉnh nhà. Đồng thời qua giám sát kịp thời phát hiện những chính sách,  pháp luật chưa đầy đủ, còn vướng mắc trong thực hiễn, bất cập để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thứ năm, thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đăk Nông và các địa phương khác trong cả nước; tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với các đồng chí, các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  Đắk Nông là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở trung ương trong việc trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh  Đắk Nông đề ra đó là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên".

Thưa các đồng chí, thưa cử tri!

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân, thường xuyên rèn luyện phấn đấu, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, đem hết khả năng, tâm huyết của mình đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện công cuộc Đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn cấp uỷ, Ủy ban bầu cử, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan, tổ chức hữu quan của tỉnh, của huyện và đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương, cử tri đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được về ứng cử tại địa phương.