CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 

Tôi tên là: Trần Thị Thu Hằng.

Chức vụ: Ủy viên chi bộ 1, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bản thân là ứng cử viên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tín nhiệm tham gia đại biểu quốc hội khóa XV, tôi ý thức được rằng đây là vinh dự và là trách nhiệm của bản thân khi được ứng cử là đại biểu của nhân dân, đại diện cho tiếng nói của nhân dân tỉnh Đắk Nông trên cương vị người đại biểu nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Trước hết tôi xin được cảm ơn sự tín nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tín nhiệm ứng cử tôi, cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu quốc hội. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ngoài nhiệm vụ chung của một ĐBQH theo quy định, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nội dung tâm huyết sau:

1. Thực hiện thật tốt vai trò, trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội, gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri của tỉnh Đắk Nông và cử tri các đơn vị bầu cử:

Tôi sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu bằng việc thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, giành nhiều thời gian để gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống, những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Vì có lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân thì mới hiểu đúng và phản ánh đầy đủ, trung thực những bức xúc, trăn trở, ý kiến, sáng kiến của nhân dân đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng để xem xét và giải quyết góp phần xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Ngoài ra, tôi cũng sẽ xây dựng kênh tiếp thu ý kiến của cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ trên mạng Internet để lắng nghe nguyện vọng của lớp trẻ những trăn trở của thế hệ trẻ đối với vận mệnh của đất nước.

2. Quan tâm đến phát triển văn hóa, nâng cao sức khỏe và phát triển du lịch góp phần ổn định kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Là cán bộ công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chức năng nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ của ngành văn hóa quyết tâm xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông phát triển toàn diện, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống hướng đến chân - thiện - mỹ. Tập trung xây dựng môi trường xã hội an toàn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất của nhân dân, bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản địa, gắn phát triển sản phẩm văn hóa với phát triển du lịch, công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tạo chuỗi liên kết tạo cho bà con đồng bào các dân tộc có công việc, tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch, cải thiện đời sống để mỗi người dân trở thành những hướng dẫn viên trong giới thiệu quảng bà về hình ảnh con người, thiên nhiên Đắk Nông. Triển khai thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh như: việc nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng di sản văn hóa của đồng bào thường xuyên được triển khai thực hiện bằng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch nhằm nâng cao ý thức của người dân địa phương trong việc bảo vệ và phát huy di sản cũng như giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa góp phần quan trọng ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào vùng DTTS, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tạo cho các thế hệ trẻ hiểu hơn về các giá trị văn hóa, lịch sử của Đắk Nông từ đó làm giàu trên chính quê hương Đắk Nông.

 3. Quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em

Là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: đào tạo nghề và học tập nâng cao trình độ; lao động, việc làm; thu nhập, cuộc sống, hạnh phúc gia đình; chính sách đối với cán bộ nữ ở cơ sở, vấn đề học tập, bạo lực gia đình của trẻ em, vấn đề phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Tổ chức các chương trình nhằm phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của tầng lớp phụ nữ, bên cạnh đó, huy động sự tham gia của nhân dân vì sự phát triển của phụ nữ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, không ngừng nâng cao vị thế của phụ nữ góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. Tạo sân chơi, học tập an toàn và lành mạnh cho trẻ em, giúp cho trẻ em được phát triển một cách toàn diện về mọi mặt.