Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cùng với các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH – UBBC ngày 25/1/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh trong đó đề ra 9 nội dung cần tập trung tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có hướng dẫn số 08HD/BTGTU ngày 3/2/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung yêu cầu liên quan đến công tác bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. 

Các đại biểu tham dự cuộc họp

 

Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Các đoàn thể và tổ chức xã hội cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt để động viên cử tri nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử. Tại hội nghị, các ngành liên quan cũng đã phân tích, cho ý kiến để công tác tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh nhấn mạnh công tác tuyên truyền bầu cử phải đi trước một bước

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Huy Thành - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động trong công tác tuyên truyền, có tinh thần trách nhiệm cao để đạt hiệu quả cao nhất. Việc tuyên truyền căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, các bước hiệp thương của Ủy ban MTTQ các cấp, Kế hoạch của Tiểu ban tuyên truyền tỉnh. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh Bùi Huy Thành nhấn mạnh, trước ngày bầu cử 23/5, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, được triển khai thường xuyên, sôi nổi, tạo không khí hướng về ngày bầu cử; các chuyên trang, chuyên mục trên phương tiện truyền thông phải đạt chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hộ; phát huy hiệu quả tuyên truyền của hệ thống truyền thông cơ sở, công tác tuyên truyền cổ động trực quan phải đảm bảo tính chính xác. Đồng thời khơi dậy được sức dân trong công tác tuyên truyền ở cấp cơ sở. Chú trọng tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước./.                      

  T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng