Ảnh minh họa 

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với sở y tế, sở tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao; không giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế chủ trì, phối hợp với bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm; tham gia quản lý quỹ bảo hiểm y tế theo quy định; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định về việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời...

PTD NEWS