Trung tâm thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil (Đắk Nông)
 

Để thực hiện được mục tiêu trên, giải pháp của huyện Đắk Mil là khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là hỗ trợ về giống, kỹ thuật canh tác và thị trường tiêu thụ; tăng cường xây dựng mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia đình với doanh nghiệp; nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, huyện Đắk Mil tập trung triển khai các chương trình, giải pháp giảm nghèo và đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội./.

                                                                  T/h: Ngô Lan-Thế Anh