Uỷ ban bầu cử tỉnh đã nhận 11 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 96 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đúng với số lượng mà Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất. Riêng hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND chỉ có 96/98, thiếu 02 hồ sơ mà Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất là 98 người. Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết nguyên nhân là có 2 cơ quan, đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh mỗi đơn vị được cơ cấu giới thiệu 2 người ứng cử nhưng chỉ giới thiệu 1 người ứng cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV

 

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông cho biết, toàn bộ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV đều hợp lệ, thực hiện đủ 3 bước: Họp lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu người ứng cử; hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ người ứng cử đến Ủy ban MTTQ tỉnh để đưa vào danh sách Hiệp thương lần thứ hai vào ngày 17/3/2021.

T/h: Lê Đại – Văn Hiệp