Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn cần căn cứ chức năng, quyền hạn do pháp luật quy định tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh. Các đơn vị liên quan đã dành thời gian nghiên cứu đầy đủ, chi tiết để nắm chắc các văn bản luật, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn liên quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, của tỉnh để lãnh đạo công tác bầu cử đảm bảo đúng luật định.

Thành ủy Gia Nghĩa tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và thành phố
 

Theo Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 21/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương, người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Chính vì vậy, để thực hiện tốt công tác bầu cử, các cấp thực hiện công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo theo đúng quy trình của luật định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Ủy ban bầu cử tỉnh được đặt tại Sở Nội vụ
 

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số ĐBQH khóa XV của tỉnh Đắk Nông được bầu là 6 đại biểu. Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh. Theo chỉ đạo của đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, một trong những nhiệm vụ trước mắt của ngành tổ chức xây dựng Đảng là thực hiện công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy về nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.


Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Hiện nay, các cấp trên địa bàn tỉnh đang triển khai công tác bầu cử theo các bước để cuộc bầu cử thành công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

 

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng