Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Đắk Nông
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quộc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của UBMTTQ VN các cấp với các nội dunggồm: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; Kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử; Kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri (quy định tại Điều 66 của Luật Bầu cử); Giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng (quy định tại Điều 67 của Luật Bầu cử); Giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử...

Mục đích của công tác kiểm tra, giám sát bầu cử là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân.

T/h: Lê Đại – Hải Thanh