Theo báo cáo, năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của thường trực Tỉnh ủy, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm chất lượng và tiến độ; đã tham mưu hiệu quả các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch;  việc bầu cử tại đại hội đúng nguyên tắc, đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; tham mưu bố trí sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt sau đại hội gắn với công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung vào nội dung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2019 đã chỉ ra; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch, sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

 

Cùng với phân tích, đánh giá một số hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hội nghị đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham mưu sơ kết một số đề án đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên báo cáo những kết quả đã thực hiện được trong năm 2020
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tham mưu tích cực hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trước mắt, phải tập trung tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp nhiệm kỳ tới. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết TW và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu qủa các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bí Thư tỉnh ủy cũng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức trong ngành tổ chức xây dựng Đảng phải không ngừng phấn đấu vươn lên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, sâu sát thực tiễn, nắm vững Điều lệ Đảng, nắm vững các nguyên tắc, quy tắc, quy định, văn bản có liên quan.

 
Trao tặng kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Trung ương cho 15 đồng chí có những đóng góp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng