Liên quan đến công tác chuẩn bị cho bầu cử, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 – CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV về bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT – TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 13/TT-MTTW-BTT của TW Mặt trận TQVN Hướng dẫn công tác hiệp thương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở này, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 06/KH – UBBC ngày 25/1/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tại Đắk Nông tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
 
Mới đây nhất, Bội Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại hội nghị này, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung gồm: Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giới thiệu Thông tư số 01/2021/TT – BNV ngày 14/1/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng bầu cử; Giới thiệu tổ chức các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt, các đơn vị chức năng của Trung ương đã hướng dẫn cụ thể một số nội dung về điều kiện về đại biểu ứng cử; hồ sơ cán bộ công chức tự ứng cử; việc kê khai thông tin đại biểu đối với những địa phương có thay đổi do sát nhập đơn vị hành chính; việc tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch Covid 19 bùng phát.
 
 
Các địa phương, ban ngành chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử cho Nhân dân
 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Chính vì vậy, các cấp, các ngành đang chú trọng công tác tuyên truyền ý nghĩa cuộc bầu cử đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021. Cùng với việc đảm bảo tổ chức thành công công tác bầu cử thì Đắk Nông xác định phải thực hiện việc phòng chống dịch Covid 19 hiệu quả và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng