Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các nghị quyết, kế hoạch, văn bản liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Đắk Nông đã chủ động quán triệt chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các công việc nhằm chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho công tác bầu cử.

Cùng với việc chuẩn bị các bước theo đúng quy định của Luật bầu cử thì các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Các pano tuyên truyền cổ động trực quan cho ngày hội lớn của toàn dân được chú trọng
 

Thực hiện chức năng, vai trò trong công tác chuẩn bị bầu cử, Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp ở xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử; chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Mặt trận cũng tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử; thực hiện quyền giám sát việc bầu cử.

Các đoàn thể, địa phương tuyên truyền người dân ý nghĩa của ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri
 

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, các địa phương đã thành lập 680 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đúng thời gian quy định. Mỗi tổ bầu cử có từ 11 - 21 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội và đại diện cử tri ở địa phương. UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn…cũng thành lập 680 khu vực bỏ phiếu tương ứng.

Ủy ban bầu cử tỉnh đã đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho 13 tổ bầu cử thuộc các đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bầu cử sớm trước 1 ngày để làm nhiệm vụ. Những vướng mắc trong công tác chuẩn bị cũng đã được tháo gỡ phù hợp với quy định.

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tỉnh Đắk Nông triển khai nghiêm túc, khách quan và đúng luật
 

Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Với sự chuẩn chu đáo, nghiêm túc, tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

 

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh