Theo công bố, trong đợt bầu cử vào ngày 23/5, tỉnh Đắk Nông đã bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó có 25 người tái cử, còn lại là giới thiệu mới, không có người tự ứng cử. Về cơ cấu, trong 52 đại biểu trúng cử, có 15 đại biểu nữ, chiếm 28,85%; 9 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm 17,31%; 10 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, chiếm 19,23%. Số lượng, cơ cấu thành phần trúng cử đại biểu HĐND tỉnh cơ bản bảo đảm theo yêu cầu. 
 
 
Nguồn baodaknong