Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Số cử tri trong tỉnh đi bầu đạt tỷ lệ 99,77% 
 

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Đắk Nông đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Đắk Nông bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 25 người tái cử, còn lại là giới thiệu mới, không có người tự ứng cử.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh bầu được 271 đại biểu HĐND cấp huyện, thiếu 1 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu. Trong đó có 126 đại biểu tái cử, còn lại là giới thiệu mới, không có đại biểu tự ứng cử.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, Đắk Nông bầu được 1.759 đại biểu, thiếu 15 đại biểu so với số đại biểu được bầu. Trong đó, có 864 người tái cử, chiếm tỷ lệ 49,12%.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Số cử tri trong tỉnh đi bầu là 425.171/426.148 cử tri, đạt tỷ lệ 99,77%. So với báo cáo kết thúc bầu cử vào ngày 23/5, số cử tri đi bầu có thay đổi do rà soát sau khi các đơn vị nộp phiếu bầu.

Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổng hợp, báo cáo Ủy Ban bầu cử trung ương xin ý kiến, phê chuẩn kết quả bầu cử./.

T/h: Bảo Ngọc