Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thanh, Nguyễn Phú Nghĩ chủ trì hội nghị.  Đồng chí Y Quang B'Krông, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 
 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư  trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị 
 

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV gồm có 8 người, bảo đảm thành phần, cơ cấu theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ QH. Trong đó, nữ 03 người; dân tộc thiểu số 03 người (01 Mạ, 02 M’Nông); trẻ tuổi 04 người.

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 88 người. Trong đó nữ có 38 người (tỷ lệ 43,18%); dân tộc thiểu số 20 người (28,4%); tôn giáo 03 người (3,4%).

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV
 

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

T/h: Lê Đại - Hải Thanh